POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma Bogusław Kaska  BK Instal , Białołęcka 289A, 03-253 Warszawa REGON: 012226634 NIP: 1250150020 (dalej nazwa BK Instal) przetwarza za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej bk-instal.pl,  informacje o jej użytkownikach w celach kontaktowych. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest BK Instal

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań realizowanych przez Administratora, tj. zapytań ofertowych i innych związanych z działalnością gospodarczą BK Instal.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania w/w zadań BK Instal oraz w celach statystycznych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w zadań  BK Instal. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja wyżej wymienionego celu.

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu wybranemu moderatorowi, z którym współpracuje Administrator, w celu realizacji w/w zadań tj. zapytań ofertowych i innych związanych z działalnością gospodarczą BK Instal. Żaden inny podmiot poza firmą BK Instal nie będzie administrował Pani/Pana danymi przekazanymi przez formularz kontaktowy na stronie bk-instal.pl.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia wyrażenia niniejszej zgody.

Informujemy również, że: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych, a zostały już one przesłane przez formularz kontaktowy na stronie internetowej bk-instal.pl,  bardzo prosimy o telefon lub sms pod numer  501 107 457 z taką informacją i/lub maila na adres info(at)bk-instal.pl.